Overslaan en naar de inhoud gaan

Hou er wel rekening mee dat dit overzicht veralgemeende adviezen bevat. Er zijn steeds afwijkingen mogelijk door de bepalingen in de algemene en specifieke voorwaarden van uw verzekeringspolis. Hoewel we de inhoud van dit artikel met de grootste zorg opgemaakt hebben, kan Van Dessel geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden. Wilt u 100% zekerheid over de dekking van een schadegeval, dan contacteert u best uw accountmanager.

Arbeidsongeschiktheid

Ik ben ziek door besmetting met het coronavirus en ben niet in staat om te werken. Wordt deze arbeidsongeschiktheid vergoed?

Ja, een arbeidsongeschiktheid ten gevolge van een ziekte veroorzaakt door het coronavirus is gedekt. Heeft u een verzekering gewaarborgd inkomen of een collectieve verzekering arbeidsongeschiktheid waarin ziekte is opgenomen, dan geniet u tussenkomst na het verstrijken van de wachttijd. Let wel: wordt u ziek in het buitenland, dan bent u gedekt vanaf het moment dat uw ziekte geconstateerd is door een geneesheer in België (of door een geneesheer erkend door de Belgische consulaire autoriteiten in het geval van werkonbekwaamheid in een land binnen de EU anders dan België). (Bronnen: NN en DKV)

Ik zit vast in het buitenland. Ik ben niet in quarantaine geplaatst en vertoon geen teken van ziekte door het coronavirus. Ik kan echter niet werken. Heb ik recht op een vergoeding voor deze arbeidsongeschiktheid?

Nee, in dit geval is uw werkonbekwaamheid niet gelinkt aan ziekte. Er is dus geen tussenkomst. (Bronnen: NN en DKV)

Ik ben in quarantaine geplaatst op bevel van mijn arts, maar ik vertoon geen enkel teken van ziekte. Ik kan niet werken, komt mijn arbeidsongeschiktheidsverzekering tussen?

Nee, de verzekering komt enkel tussen als er sprake is van ziekte overeenkomstig de bepalingen voorzien in de algemene en bijzondere voorwaarden van uw polis. (Bron: NN)

Medische kosten en hospitalisatie

Worden medische onkosten vergoed als ik besmet ben met het coronavirus?

Ja, als u een hospitalisatieverzekering heeft en u bent gehospitaliseerd omdat u besmet bent met het coronavirus, dan worden uw hospitalisatiekosten gedekt. Beschikt u over een verzekering ambulante kosten, dan worden de medische onkosten (consultaties, geneesmiddelen, bloedafnames, …) die verband houden met het coronavirus gedekt, op voorwaarde dat deze een curatief (genezend) karakter hebben en erkend zijn door de Belgische sociale zekerheid. (Bron: DKV)

Betaalt mijn verzekering de onkosten terug die gelinkt zijn aan het opsporen van het coronavirus?

Als u een hospitalisatieverzekering heeft onderschreven, dan zijn die opsporingskosten gedekt als het onderzoek gevolgd werd door een hospitalisatie. Heeft u een verzekering ambulante kosten, dan worden de medische onkosten (consultaties, geneesmiddelen, bloedafnames, …) die verband houden met het opsporen van het coronavirus gedekt, op voorwaarde dat deze een curatief (genezend) karakter hebben en erkend zijn door de Belgische sociale zekerheid. (Bron: DKV)

Ik ben besmet met het coronavirus en gehospitaliseerd in het buitenland. Kan ik vragen om naar België gerepatrieerd te worden?

Repatriëringen worden over het algemeen niet omwille van persoonlijke redenen uitgevoerd. Het is de arts aangeduid door uw verzekeraar die, in overleg met de behandelende geneesheer ter plaatse, bepaalt of een repatriëring noodzakelijk is en of u mag reizen. (Bron: DKV)

Het ziekenhuis heeft mijn hospitalisatie naar een latere datum geschoven omdat ze niet levensnoodzakelijk is. Heeft dat invloed op de vergoeding van kosten in de pre-periode?

Verzekeraars AG Insurance en Baloise verlengen tijdelijk de gedekte pre-periode voor een uitgestelde hospitalisatie. Ze betalen tijdelijk de ambulante kosten terug in de pre-periode van de initieel geplande opname én de ambulante kosten die gemaakt worden tussen de initieel geplande opname en de nieuwe geplande opnamedatum. De tijdelijke extra terugbetaling gebeurt volgens de voorwaarden in uw contract en kan enkel als de opname al vooraf werd gemeld. U dient Van Dessel of uw verzekeraar wel zo snel mogelijk op de hoogte te brengen van de nieuwe opnamedatum.

Een voorbeeld: Stel dat u een hospitalisatie gepland had op 1 april 2020 en die door de coronamaatregelen door het ziekenhuis werd verplaatst naar 15 mei 2020. Als uw hospitalisatieverzekering een gedekte periode vóór de opname van 1 maand voorziet, betaalt de verzekering de met de opname verbonden ambulante medische kosten terug die gemaakt werden vanaf 1 maart 2020 t.e.m. de door het ziekenhuis vastgelegde nieuwe opnamedatum van 15 mei 2020.

Ik heb een groepsverzekering via mijn werkgever. Loopt de dekking door nu ik tijdelijk werkloos gesteld ben?

Bij een tijdelijke werkloosstelling wordt de arbeidsovereenkomst van de werknemer tijdelijk opgeschort. Als gevolg daarvan is de werknemer tijdens de periode van tijdelijke werkloosheid normaal ook niet meer gedekt voor de risico’s pensioen, overlijden, invaliditeit en hospitalisatie via de collectieve verzekering bij zijn werkgever. Door de bijzondere omstandigheden tijdens de coronacrisis heeft de verzekeringssector beslist om hierop een uitzondering te maken. Concreet blijven alle dekkingen (pensioen, overlijden, invaliditeit en hospitalisatie) die de tijdelijk werkloos gestelde werknemer normaal geniet via de groepsverzekering van zijn werkgever gehandhaafd en dat zonder administratieve formaliteiten.

De betaling van de premies door de werkgever voor deze uitbreiding van de waarborg wordt uitgesteld tot 30 september 2020. (Bron: FVF)

Pensioen

Ik wil als zelfstandige gebruik maken van de overheidsmaatregel die uitstel van betaling toestaat voor de sociale bijdragen van 2020. Heeft dit invloed op mijn VAPZ?

Door de coronacrisis kunnen zelfstandigen een aanvraag indienen om de betaling van hun sociale bijdragen van het 1e en/of 2e trimester van 2020 met maximum 1 jaar uit te stellen, mogelijk tot in 2021 dus. De betaling van uw sociale bijdragen uitstellen naar 2021 verhindert de aftrekbaarheid van uw VAPZ-premies van 2020. Eén van de voorwaarden voor fiscale aftrekbaarheid is immers dat u in orde moet zijn met de betaling van uw sociale bijdragen voor het lopende jaar. Betaalt u uw sociale bijdragen met uitstel, maar vóór 31/12/2020, dan is uw VAPZ-premie wel aftrekbaar. (Bron: AG Insurance)

Ik wil als zelfstandige beroep doen op het “overbruggingsrecht” om een vervangingsinkomen te krijgen. Heeft dat gevolgen voor mijn IPT?

Zelfstandigen die omwille van de coronacrisis hun beroepsactiviteit moeten onderbreken (zonder dat ze ziek zijn), kunnen een beroep doen op het “overbruggingsrecht” en zo een maandelijks vervangingsinkomen genieten. Volgens de wetgeving wordt dat vervangingsinkomen m.b.t. de 80%-regel niet aanzien als een “normale regelmatige maandelijkse” bezoldiging. Het niet beantwoorden aan die voorwaarde voor de 80%-regel heeft tot gevolg dat de IPT-premies voor de onderneming mogelijk niet fiscaal aftrekbaar zijn en dat de premies als een voordeel alle aard voor de bedrijfsleider belast kunnen worden. Tot op heden is nog niet geweten of de overheid de regels zal versoepelen om deze indirecte negatieve effecten tegen te gaan. (Bron: AG Insurance)

Overlijden

Wordt een overlijden ten gevolge van het coronavirus gedekt door mijn overlijdensverzekering?

Ja, een overlijden ten gevolge van het coronavirus is gedekt door uw overlijdensverzekering overeenkomstig de algemene en bijzondere voorwaarden van de door u onderschreven polis. (Bron: NN)

Sparen & beleggen

Wat is de impact van het coronavirus op mijn beleggingsverzekering?

Ook op de aandelenmarkt is de impact van het coronavirus merkbaar. De beurzen reageerden sinds begin maart met een sterke daling. Toch adviseren experts om niet te panikeren en uw beleggingen op lange termijn te bekijken. De kans is groot dat de rust op de markten en de normale volatiliteit terugkeren zodra het virus onder controle is. Men voorspelt een U-vormig verloop van de beurzen: de U verwijst naar een scherpe daling over een heel korte periode, waarna een consolidatiefase en uiteindelijk een herstel zullen volgen.

Arbeidsongevallen

Als zaakvoerder wil ik mijn werknemers laten telewerken. Hoe zorg ik ervoor dat ze beschermd zijn bij arbeidsongevallen?

Een telewerker is gedekt door de arbeidsongevallenverzekering als het ongeval zich voordoet tijdens en door het feit van de uitvoering van zijn arbeidsovereenkomst. Hij moet dus onder het gezag van zijn werkgever staan en zijn arbeidsovereenkomst aan het uitvoeren zijn op het moment van het ongeval.

Er is een schriftelijk document vereist (in gelijk welke vorm) dat de werknemer toelaat om telewerk te verrichten; dit moet ook de plaats vermelden waar het telewerk wordt verricht. Wordt er geen plaats vermeld, dan geldt het vermoeden van arbeidsongeval voor de woonplaats of de plaats(en) waar het telewerk gewoonlijk wordt uitgevoerd. Ook het uurrooster van het telewerk moet vermeld worden. Is dat niet gebeurd, dan geldt het vermoeden van arbeidsongeval tijdens de werkuren die de telewerker zou moeten presteren als hij in de lokalen van de werkgever zou zijn tewerkgesteld. Ook zonder schriftelijk document geldt de dekking, maar dan moet de telewerker aantonen dat het ongeval zich voordeed tijdens en door het feit van de uitvoering van zijn arbeidsovereenkomst.

De telewerker is ook gedekt op de weg van zijn woonplaats naar de school of opvangplaats van zijn kinderen en omgekeerd, en op de weg van zijn woonplaats naar de plaats waar hij zijn eetmaal neemt of het zich aanschaft en omgekeerd (dezelfde regels als voor de werknemer in de onderneming).

Een arbeidsongeval moet, om als dusdanig te worden beschouwd, zich voordoen in het kader van de arbeidsovereenkomst. Een medewerker die op zijn dak klimt, is dus niet gedekt.

Een ongeval moet bij voorkeur onmiddellijk bij de werkgever worden aangegeven. (Bron: Assuralia)

Is een coronabesmetting een arbeidsongeval?

Om te kunnen spreken van een arbeidsongeval, moeten vier elementen bewezen zijn:

 1. een arbeidsrelatie die onder de toepassing van de arbeidsongevallenwet valt,
 2. een ongeval,
 3. een letsel,
 4. het ongeval gebeurde tijdens en door het feit van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst.

Om aan de tweede en vierde voorwaarde te voldoen, moet het slachtoffer aantonen waar en wanneer hij/zij besmet werd door het coronavirus. Omdat het virus op dit moment al in heel België (en Europa) voorkomt, kan het slachtoffer bijna onmogelijk bewijzen op welk moment en waar hij/zij precies de besmetting heeft opgelopen. Om die reden zal een coronabesmetting zo goed als nooit als een arbeidsongeval kunnen worden aanzien. (Bron: Baloise)

Tijdens het thuiswerken door het coronavirus heb ik een ongeval. Telt dit als een arbeidsongeval?

Ook voor ongevallen thuis gelden de vier hierboven opgesomde voorwaarden. Vooral het vierde element is van belang: het ongeval moet gebeurd zijn op het moment dat de werknemer zijn arbeidsovereenkomst aan het uitvoeren is en het moet verband houden met de professionele risico’s van het werk of de arbeidsomgeving.

Zo heeft een thuiswerker bijvoorbeeld een arbeidsongeval wanneer hij:

 • tijdens het werk een verdieping lager naar de wc gaat en daarbij van de trap valt,
 • aan zijn bureau gaat zitten om te werken en daarbij van zijn bureaustoel schuift,
 • zich tijdens een pauze verbrandt aan heet water om koffie of thee te maken.

Er is dan weer geen sprake van een arbeidsongeval wanneer de thuiswerker: van de trap valt op weg naar de voordeur om privépost in ontvangst te nemen, zich bezeert bij het schoonmaken of het verzorgen van dieren.

Thuiswerkers zijn ook verzekerd wanneer ze zich tijdens hun lunchpauze verplaatsen om eten te gaan kopen of elders te gaan eten. (Bron: Baloise)

Ik heb een horecazaak en moet verplicht sluiten. Om het verlies te beperken lever ik producten aan huis. Zijn arbeidsongevallen tijdens de uitoefening van deze nieuwe activiteit verzekerd?

Bijna alle verzekeraars hebben toegezegd om arbeidsongevallen tijdens het leveren aan huis te verzekeren zonder bijpremie, en dat gedurende de officiële periode waarin winkels geheel of gedeeltelijk gesloten moeten blijven.

Bestuurdersaansprakelijkheid

Hoe kan ik vermijden dat ik als zaakvoerder aansprakelijk gesteld wordt voor de gevolgen van eventuele verkeerde beslissingen in deze crisissituatie?

Een D&O-polis (bestuurdersaansprakelijkheidspolis) beschermt u tegen de gevolgen van uw beslissingen. Ze geeft u bijstand in de verdediging tegen schadeclaims van derden of bij het onopzettelijk overschrijden van de grens van strafrechtelijke aansprakelijkheid. De polis levert ook financiële bijstand, bijvoorbeeld voor imagoherstel na negatieve commentaren bij een verkeerde beleidsbeslissing. Tot slot kan de polis ook een eventuele schadevergoeding voorzien bij lichamelijk letsel, als de gewoonlijke polissen voor dit soort schade niet zouden tussenkomen. (Bron: Beluga Insurance)

Transport

Mijn goederen worden door het coronavirus in quarantaine geplaatst. Komt mijn goederenverzekering tussen voor de kosten verbonden aan de quarantaine?

De Goederenverzekeringspolis van Antwerpen van 20/04/2004 biedt dekking voor vervoerde goederen in quarantaine, maar dekt niet de kosten van de quarantaine zelf. Heeft u een cargo-abonnementspolis bij ons afgesloten, dan geniet u van een uitgebreidere dekking die alle kosten verbonden aan de quarantaine dekt, op voorwaarde dat de quarantaine het gevolg is van een gedekt risico.

Door het coronavirus verloopt de vervoersregeling van mijn goederen anders dan voorzien. Blijft de dekking van mijn goederen behouden?

Onze cargo-abonnementspolis dekt elke wijziging van reis- of vervoersmodaliteiten (inclusief tussentijds verblijf, overslag en herverzending) die buiten uw wil om gebeurt. Is de wijziging wel het gevolg van uw eigen beslissing, dan blijft de dekking behouden mits betaling van een eventuele bijpremie, als verzekeraars hierop aandringen.

Mijn goederen worden onderweg opgehouden. Wat betekent dat voor de dekking van deze goederen?

Worden uw goederen onderweg opgehouden, dan voorziet de Goederenverzekeringspolis van Antwerpen een beperkte dekking van 60 dagen na lossing uit een zeeschip en 30 dagen na lossing uit een vliegtuig (met mogelijkheid tot verlenging mits voorafgaandelijke aangifte door de verzekerde en akkoord van de verzekeraar). Onze cargo-abonnementspolis heft de beperking in duur voor verblijf én de meldingsplicht voor de verzekerde op. De verzekeraar kan enkel een bijpremie eisen voor de verlenging van verblijf tijdens een verzekerde reis als het oponthoud door een beslissing van de verzekerde ontstaat. De verlenging van de dekking kan hij niet weigeren.

Heb ik recht op tussenkomst als mijn goederen in beslag worden genomen door de overheid?

In de huidige omstandigheden is het mogelijk dat de overheden uw vervoerde goederen in beslag nemen. Onze cargo-abonnementspolis voorziet dekking voor verlies van goederen door verbeurdverklaring, tenzij die het gevolg is van contrabande (smokkelhandel), verboden handel of sluikhandel.

Ik ben chauffeur en heb een vervallen code op mijn rijbewijs. Is er dan nog dekking?

Door de coronamaatregelen zijn alle opleidingsinstellingen voor nascholing gesloten en zijn de keuringsstations maar beperkt open voor bedrijfs- en transportvoertuigen, bussen, prioritaire voertuigen en technische herkeuringen. Daardoor moeten chauffeurs met een vervallen code 95 de baan op. Ook de medische schifting van chauffeurs zal wellicht stilvallen, dus die code op het rijbewijs kan eveneens vervallen.

Omdat de transportsector cruciaal is voor de bevoorrading van winkels en bedrijven, nemen verschillende verzekeringsmaatschappijen maatregelen om de continuïteit te verzekeren. Volgens de bepalingen in hun verzekeringscontracten leiden problemen op het vlak van technische keuring of rijgeschiktheid standaard tot uitsluiting van dekking of verhaal. Omwille van de coronacrisis schorten deze verzekeringsmaatschappijen tijdelijk het verhaal op bij de afwezigheid van een geldig keuringsbewijs of rijbewijs tijdelijk op voor haar klanten:

 • Verschillende verzekeringsmaatschappijen roepen een technische keuring waarvan de geldigheid vervalt na 18 maart 2020, niet in tot één maand na heropening van de keuringsstations.
 • Verschillende verzekeringsmaatschappijen roepen de afwezigheid van een geldig rijbewijs niet in voor rijbewijzen die vanaf 18 maart 2020 door omstandigheden buiten de wil van de klant niet administratief konden worden verlengd. Die maatregel geldt tot 2 maanden na de heropening van de opleidingsinstituten en medische preventiediensten. Als voorwaarde geldt dat de nodige opleidingen of medische keuringen vóór deze datum gevolgd of goed uitgevoerd werden en dat de werkgever een lijst ter beschikking van de verzekeraar houdt van alle chauffeurs die onder deze toepassing vallen. Deze maatregel vervalt zodra de overheid een regelgevend kader uitvaardigt en zal worden aangepast als de beroepsvereniging van verzekeraars (Assuralia) andere richtlijnen zou voorschrijven.

Opgelet: sommige keuringscentra zijn maar beperkt of enkel na afspraak open. Informeer u best vooraf bij uw keuringsstation.

Reisbijstands- en annulatieverzekering

Ik bevind me momenteel in het buitenland en wil terugkeren naar België. Wat moet ik doen?

Buitenlandse Zaken heeft een callcenter geactiveerd om consulaire bijstand te verlenen aan landgenoten die in het buitenland in de problemen komen door het coronavirus. Dit callcenter is van 9u00 tot 20u00 bereikbaar op 02/501.40.00 en is bedoeld voor Belgen in een noodsituatie in het buitenland. Wie vanuit het buitenland naar België wil terugkeren, moet zich in eerste instantie richten tot zijn reisagentschap, touroperator of luchtvaartmaatschappij.

Ik wil mijn reis annuleren naar aanleiding van het coronavirus. Word ik vergoed via mijn reisverzekering?

De annulering van een reis naar aanleiding van het coronavirus dat zich heeft verspreid in het gebied waarnaar u op reis wou gaan, valt niet onder de dekking van de standaard annulatieverzekering. Sommige verzekeraars bieden wel uitgebreidere polissen aan waarbij de dekking van de annulatie toch mogelijk is, soms afhankelijk van een negatief reisadvies van de FOD Buitenlandse Zaken voor het betreffende gebied. Wordt u getroffen door het coronavirus vóór u vertrekt, dan valt u wel onder de standaarddekking van de annulatieverzekering (zoals voor andere ziektes). (Bron: Assuralia)

Ik ben op reis in het buitenland besmet geraakt met het coronavirus. Is er tussenkomst voor mijn medische kosten?

Ja, de meeste reisbijstandsverzekeraars dekken medische kosten (zoals hospitalisatie of doktersbezoeken) als gevolg van een besmetting met het coronavirus die u op reis heeft opgelopen. U bent gedekt zoals voor iedere andere ziekte of ongeval, tot een bepaald maximumbedrag vermeld in uw polis. (Bron: Assuralia)

Door het coronavirus wordt mijn verblijf in het buitenland verlengd. Worden de kosten hiervoor vergoed door mijn reisbijstandsverzekering?

De kosten voor een verlengd verblijf in het buitenland zijn bij sommige bijstandsverzekeraars in de standaarddekking begrepen, bij andere enkel in meer uitgebreide polissen en dit meestal tot een bepaald maximumbedrag. (Bron: Assuralia)

Evenementen

Ik moet mijn evenement annuleren omwille van het coronavirus. Komt mijn verzekering tussen?

Bijna alle evenementenpolissen sluiten annulatie door epidemie of pandemie uit. Ze bieden dus geen dekking, tenzij epidemie/pandemie in de voorwaarden specifiek vermeld wordt als gedekt risico.

Brand & bedrijfsschade

Zijn financiële gevolgen van de uitbraak van het coronavirus verzekerd door mijn brandverzekering?

Dé vereiste voor dekking in de brandverzekering is dat er sprake is van materiële schade en dat is niet het geval. Een brandverzekering biedt daarom onder het luik bedrijfsschade geen dekking voor productieverlies als gevolg van een uitbraak van het coronavirus (door het ontbreken van enige materiële schade).

Bouw

Mijn werf moet worden stilgelegd door de maatregelen tegen het coronavirus. Moet ik me zorgen maken over de dekking?

Wij adviseren om uw ABR-verzekeringen (Alle Bouwplaats Risico’s) te laten doorlopen tijdens de stilstand van de werken. Het reeds gebouwde gedeelte kan immers beschadigd geraken door storm, hevige windstoten, stortvloed, vandalisme, brand, diefstal van materialen, … Klanten die bij ons een ABR-polis afsloten, hoeven zich zeker geen zorgen te maken: wij voorzien dat de dekking tijdens de stilstand van de werken behouden blijft. Zij hoeven ons dan ook niet te melden dat hun werf stilligt.

De verzekeraars vragen unaniem om de nodige preventiemaatregelen te nemen om schade aan bestaande en reeds opgebouwde constructies te vermijden en diefstal en vandalisme te voorkomen. Het is dus zeer belangrijk dat u volgende richtlijnen goed opvolgt:

 • Sluit uw werven goed af.
 • Stockeer niet-verwerkte materialen in afgesloten ruimtes of volledig gesloten containers.
 • Vermijd leveringen tijdens het stilliggen van de werf, zodat materialen niet onnodig lang onverwerkt op de werf liggen.
 • Inspecteer – indien mogelijk – wekelijks of zelfs dagelijks de werken (ook bemalingen e.d.) om eventuele schade vroeg(tijdig) op te merken.

Later moet wel bekeken worden of een verlenging van de werf nodig is. In onze polissen is – afhankelijk van het contract – al een automatische verlenging voorzien 3 tot 6 maanden na afloop van de bouwperiode. 6 weken vóór het voorziene einde van de bouwperiode ontvangen onze klanten een mail waarin we vragen of verlenging nodig is. Voor onze abonnementspolissen waarin de ABR’s op omzet aangegeven worden, moet enkel worden nagegaan of de maximale bouwperiode wordt overschreden.

Aansprakelijkheid

Om mijn werknemers te helpen wil ik kinderopvang organiseren op het werk. Kan ik mijn aansprakelijkheid verzekeren?

Volgens de wet is het niet toegelaten om kinderopvang te organiseren zonder dat u in het bezit bent van de nodige certificaten, ook niet in deze uitzonderlijke omstandigheden. Verzekeraars verlenen geen dekking voor activiteiten en risico’s die in strijd zijn met de wetgeving. Zij kunnen dus geen verzekeringsoplossing aanbieden.

Auto

Mijn wagen moet gekeurd worden, maar de keuringscentra zijn gesloten. Mag ik nog met mijn wagen rijden?

Normaal is het bij wet verboden om met een niet-gekeurd voertuig te rijden. Rijdt u er toch mee en doet er zich een schadegeval voor, dan komt uw verzekering niet tussen. Door de sluiting van de keuringscentra omwille van het coronavirus, heeft Vlaams minister van mobiliteit Lydia Peeters echter een bijzondere maatregel afgekondigd: de geldigheid van de keuringsattesten van personenwagens wordt met vier maanden verlengd. Wie een attest heeft dat verstrijkt of verstreken is na 13 maart, krijgt uitstel tot vier maanden na het einde van de crisismaatregelen. Zolang bent u ook gedekt voor schadegevallen met uw niet-gekeurd voertuig.

Werd uw wagen net voor de sluiting van de centra afgekeurd, dan heeft u twee mogelijkheden:

 1. Wie een herkeuring moest laten uitvoeren voor een kleine herstelling, mag die laten attesteren door een erkende garagist. Het kan bijvoorbeeld gaan om het afstellen van lichten en uitlaatgassen, het vervangen van de voorruit of een herstelling aan het koetswerk.
 2. Wie omwille van een zware reden werd afgekeurd, zoals een probleem met de remmen, kan vanaf woensdag opnieuw langsgaan in het keuringscentrum voor een herkeuring.

Woensdag 25 maart gaan de keuringscentra beperkt weer open. U kan er terecht voor herkeuringen van personenwagens die werden afgekeurd voor een zware reden en voor de keuring van bedrijfs- en transportvoertuigen, bussen en prioritaire voertuigen. Een keuring voor de verkoop van een personenwagen kan voorlopig niet. (Bronnen: Baloise en VRT NWS)

Alle Risico's Elektronica

Mijn werknemers werken door de coronamaatregelen uitzonderlijk van thuis uit. Ze gebruiken daarbij het informaticamateriaal van het bedrijf, dat onze IT bij hen thuis is gaan installeren. Is het materiaal in deze uitzonderlijke omstandigheden verzekerd?

Steeds meer mensen werken op aanraden van de overheid van thuis uit. Om dat georganiseerd te krijgen, moeten bedrijven heel wat informaticamateriaal en andere uitrustingen tijdelijk bij hun werknemers thuis zetten en dat materiaal tussen de bedrijfsvestiging en de woning van de werknemers vervoeren. Daarom hebben zowat alle verzekeringsmaatschappijen beslist om hiervoor dekking te voorzien in de bestaande polis Alle Risico’s Elektronica gedurende de periode waarin de overheidsmaatregelen tegen het coronavirus van kracht zijn.

Rechtsbijstand

Ik word vervolgd voor de overtreding van de coronamaatregelen. Kan ik een beroep doen op mijn rechtsbijstandsverzekering?

Het antwoord op die vraagt hangt af van het soort rechtsbijstandspolis dat u heeft afgesloten.

Waarborg rechtsbijstand in uw autoverzekering
Deze polis dekt rechtsbijstand voor inbreuken op de wetten en reglementen op het wegverkeer. De coronamaatregelen vallen daar niet onder, die maken deel uit van de wetgeving m.b.t. de civiele bescherming en veiligheid. De polis biedt dus geen tussenkomst voor rechtsbijstand bij de behandeling van overtredingen van de coronamaatregelen. Bepaalde all-risk polissen die de waarborg ruimer omschrijven als “rechtsbijstand in alle juridische conflictsituaties die te maken hebben met het bezit, de eigendom en het gebruik van de verzekerde motorvoertuigen” bieden mogelijk wel dekking.

Waarborg rechtsbijstand in uw familiale verzekering
Deze waarborg biedt meer mogelijkheden tot tussenkomst. Er wordt wel gevreesd voor discussies met de verzekeraars over de vraag of het misdrijf al dan niet met opzet gepleegd is.

Algemene rechtsbijstandspolis 
Er zal geval per geval uitgemaakt moeten worden of de rechtsbijstand ook geldt voor Salduz-bijstand (bij het verhoor) en voor verdediging tegen de GAS-sancties waarmee overtredingen tegen de coronamaatregelen bestraft kunnen worden. Het is vooral op dat punt dat de algemene rechtsbijstandspolissen soms dekking verlenen.

Naast de gewone burger krijgen ook ondernemingen vanuit de overheid allerlei maatregelen opgelegd tijdens deze coronacrisis. Als een onderneming de regels overtreedt en strafrechtelijk vervolgd wordt, komt de rechtsbijstandsverzekering in principe tussen. Maar ook hier zal het opzettelijk karakter van de overtreding bekeken worden. In veel ondernemingspolissen staat dat er geen tussenkomst zal zijn wanneer “de normen van voorzichtigheid of van veiligheid, van de wetten, regels en gebruiken eigen aan de verzekerde activiteiten niet nageleefd worden, terwijl de schadelijke gevolgen (schadegevallen) van deze niet-naleving vrijwel onvermijdelijk waren”. Die bepaling impliceert dat er hoogstens tussenkomst kan zijn bij een eerste inbreuk. (Bron: GSJ Advocaten)

Diverse

Ik wil me als vrijwilliger inzetten tijdens de coronacrisis. Ben ik dan verzekerd?

De meeste organisaties en lokale besturen hebben een polis die hun vrijwilligers verzekert. De Vlaamse overheid biedt met een gratis vrijwilligersverzekering ook een oplossing voor de losse initiatieven die tijdens de coronacrisis ontstaan. De dekkingsperiode van die tijdelijke vrijwilligersverzekering loopt momenteel tot en met 3 april 2020 om 20u00.

De vrijwilligersverzekering van de overheid dekt vrijwilligers voor burgerlijke aansprakelijkheid, rechtsbijstand en lichamelijke ongevallen. De verzekering kent echter ook beperkingen: ze dekt vrijwilligers niet voor besmettingen, ziektes of gevolgen daarvan. Alle details over de polis vindt u hier(Bron: vzw Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk)

Op de hoogte blijven van het belangrijkste verzekeringsnieuws? Registreer u voor onze driemaandelijkse nieuwsbrief.

Bekijk onze vorige nieuwsbrieven