Overslaan en naar de inhoud gaan

Tijdens bouwprojecten doen er zich op een werf helaas maar al te vaak geschillen voor. Niet zelden leiden zulke conflicten tot gerechtelijke procedures die de betrokken partijen veel tijd en geld kosten. Bovendien bestaat er noch voor de bouwheer, noch voor projectontwikkelaars, bouwpromotoren of (onder)aannemers een afdoende verzekeringsoplossing. Daarom ontwikkelden we een uniek product om bouwgeschillen op een efficiënte manier op te lossen via bemiddeling: de mediatiepolis.

Waarom mediatie?

Bij mediatie of bemiddeling wordt een bouwgeschil niet voor de rechtbank beslecht, maar wordt er een bemiddelaar aangesteld die de conflicterende partijen helpt om samen het dispuut op te lossen.

Die werkwijze biedt tal van voordelen:

 • Mediatie gaat veel sneller dan een gerechtelijke procedure: gemiddeld wordt een geschil binnen de 20 werkuren opgelost.
 • Een bemiddelingsprocedure is daardoor ook veel goedkoper.
 • De aanpak heeft zijn efficiëntie al bewezen: 80% van de bemiddelingsprocedures kent een positieve uitkomst.
 • Regelingen bekomen via bemiddeling zijn duurzamer: er is veel minder frustratie omdat de conflicterende partijen samen tot een oplossing komen.
 • Mediatie verloopt geheim en vertrouwelijk: de mediator is gebonden aan het beroepsgeheim. Er is dus geen sprake van een openbare rechtszaak die u imagoschade zou kunnen opleveren.
 • Bemiddeling is ruim toepasbaar in verschillende soorten bouwconflicten.

Hoe verloopt zo’n bemiddelingsprocedure?

 1. De verzekeringsnemer die in een conflict betrokken is, kiest een erkende bemiddelaar die aanvaard moet worden door de andere partij(en).
 2. De mediator bemiddelt op een onafhankelijke en neutrale manier en helpt de conflicterende partijen een oplossing vinden.
 3. De oplossing wordt via een vonnis bekrachtigd in de rechtbank. Komt er geen oplossing uit de bus, dan blijft de hele procedure vertrouwelijk en kan de informatie later ook niet gebruikt worden in een eventueel proces.

 

Hoe verloopt mediatie?

Wat is gedekt in onze mediatiepolis?

De mediatiepolis biedt dekking voor bemiddeling in technische en commerciële conflicten tijdens de bouw- en onderhoudsperiode m.b.t. bouwwerven op Belgisch grondgebied.

Enkele voorbeelden:

 • De gevelbekleding van een woning blijkt niet waterdicht, waardoor er in de woning waterschade is ontstaan. Er moet een bestek opgemaakt worden voor de interieurschade, maar ook de isolatie en bekleding van de gevel moeten verwijderd worden. Dat leidt tot een conflict tussen aannemer en onderaannemer (die de gevelbekleding heeft geplaatst) en de bouwheer. Via de mediatiepolis kan de bouwheer een bemiddelaar inschakelen i.p.v. meteen naar de rechtbank te gaan. De kosten die de bouwheer maakt voor het aanstellen van de mediator worden vergoed door de mediatiepolis.
 • Een promotor weigert een bouwproject op te leveren wegens vochtschade in de badkamers. Hij kan een mediator laten bemiddelen met de aannemer om het vochtprobleem op te lossen.
 • In de onderhoudsperiode van een bouwproject stelt de bouwheer enorme schade vast die veroorzaakt werd doordat een onderaannemer de riolering niet aangesloten heeft. De bouwheer kan via zijn mediatiepolis een mediator laten aanduiden om te bemiddelen over de niet gedekte schade.

Hoeveel kost een mediatiepolis?

Nieuwbouwwaarde werf (zonder grond)

Premie incl. taxen en kosten

< €250.000

65

< €1.600.000

€100

< €20.000.000

€133


De premie is per werf van toepassing. Vanaf 10 werven krijgt u korting via een abonnementspolis.

Voor welke kosten komt de mediatiepolis tussen?

 • honoraria van de gekozen mediator aanvaard door de Federale Bemiddelingscommissie,
 • honoraria van de advocaat,
 • kosten van de technische adviseur,
 • kosten ten laste van de verzekerde voor homologatie van het bemiddelingsakkoord.

Er geldt een maximum van € 2.500 tussenkomst per schadegeval en een maximum van € 4.150 per jaar. 

Welke werven komen in aanmerking voor dekking in een mediatiepolis?

 • bouwwerven in België
 • nieuwe constructies en renovaties
 • werven met een maximale waarde van 20 miljoen euro (incl. btw en erelonen van de architect, het studiebureau, EPB; excl. de waarde van de grond)
 • klassieke constructie, houtskelet, houtmassief, prefab • uitsluitend door erkende aannemers uitgevoerd
 • bouwwerken zijn nog niet begonnen

Hoe een mediatiepolis onderschrijven?

Vraag uw mediatiepolis online aan of contacteer onze experten.

Mediatiepolis: bemiddeling in bouwgeschillen (verzekeraar: Legal Village, merk voor rechtsbijstand van AXA Belgium)

De mediatiepolis is een product van Legal Village, merk voor rechtsbijstand van AXA Belgium.

Beknopte aanduiding van de dekkingen die worden aangeboden

Gelieve voor gedetailleerde informatie wat betreft de rechten en plichten van de verzekeringsonderneming en van de verzekerde de IPID-fiche en algemene en/of bijzondere voorwaarden betreffende het gekozen verzekeringsproduct te raadplegen.

Rechtsbijstand

 • Principe: de maatschappij verbindt zich ertoe in het geval van de hieronder opgesomde gedekte risico’s u te helpen om minnelijk uw rechten te laten gelden en de kosten die eruit voorvloeien ten laste te nemen.
 • De dekking: bijstand verlenen indien een beroep wordt gedaan op een burgerlijke of een commerciële bemiddeling in het kader van de bouwwerkzaamheden (bouw-montage-proeftermijn – onderhoud) met betrekking tot het verzekerde goed en volgens de modaliteiten van de dekkingen van de onderschreven polis.
 • De verzekerde prestaties: De kosten voor de verdediging van de rechtsbelangen van de verzekerde, nl.: 
  • de honoraria en kosten van de vrij gekozen bemiddelaar die erkend is door de Federale Bemiddelingscommissie, de honoraria en kosten van de advocaat en eventueel van de technische adviseur;
  • de kosten die ten laste van de verzekerde zijn voor de homologatie van het bemiddelingsakkoord.
 • Tussenkomstplafonds: Burgerlijke of commerciële bemiddeling: 2.500 € per schadegeval met een maximum van 4.250 € per verzekeringsjaar      

Beknopte aanduiding van de voornaamste risico's die NIET worden gedekt door de verzekering

Gelieve voor gedetailleerde informatie wat betreft de rechten en plichten van de verzekeringsonderneming en van de verzekerde de IPID-fiche en algemene en/of bijzondere voorwaarden betreffende het gekozen verzekeringsproduct te raadplegen.

Rechtsbijstand

 • Schadegevallen te wijten aan een fout, een gebrek of een leemte in het ontwerp, in de berekeningen of in de plannen alsook aan het eigen gebrek van de materialen. Deze uitsluiting is evenwel beperkt tot het deel van de goederen aangetast door deze fout, gebrek, leemte of eigen gebrek. De accidentele gevolgschade aan andere verzekerde goederen of delen van de verzekerde werken blijft verzekerd;
 • Schadegevallen met betrekking tot om het even welke documenten of waarden:
 • Schadegevallen met betrekking tot alle soorten immateriële schade, hierin begrepen vaste algemene kosten, werkloosheid, winstderving en kosten en verliezen als gevolg van genotsderving, onvoldoende prestaties en verlies van klanten;
 • Schadegevallen met betrekking tot de werken en/of de uitrusting ervan die het voorwerp zijn van aannemingen door of met de verzekeringnemer en waarvan het bedrag niet in de aangegeven waarden inbegrepen is; 
 • Schade ten gevolge van het gebruik van motorrijtuigen;
 • Schade ten gevolge van het gebruik van luchtvaartuigen, zee- of binnenschepen of van elk drijvend toestel;
 • Schadegevallen met betrekking tot het ontbreken van administratieve vergunning;
 • Schadegevallen met betrekking tot esthetische of technische waardevermindering;
 • Schadegevallen met betrekking tot asbest;
 • Schadegevallen met betrekking tot goederen die bestemd zijn om afgebroken te worden;
 • Schadegevallen te wijten aan werken verricht door personen die geen officiële toegang hebben tot het beroep binnen het competentiedomein van deze werken;
 • De contractuele boeten en strafsommen voor laattijdige voltooiing van het verzekerde goed;

Algemene voorwaarden en contractuele documenten

De IPID-fiche (Informatiedocument over het verzekeringsproduct) vindt u hier.

De algemene voorwaarden van dit verzekeringsproduct vindt u hier.

Het is noodzakelijk om deze documenten door te nemen vóór de aanvaarding of ondertekening van het financieel product. De documenten zijn ter beschikking via bovenstaande links of kunnen worden opgevraagd bij ons kantoor.

Wettelijke info en klachtenbeheer

Het Belgisch recht is van toepassing op de verzekeringsovereenkomst. 

De staat van herkomst van de fabrikant van het product: product aangeboden door Legal Village, merk voor rechtsbijstand van AXA Belgium, Troonplein 1, 1000 Brussel.

Plaats waar u een offerte aangeboden kan krijgen samen met een berekening van de premie: Verzekeringskantoor Van Dessel NV, Misstraat 112, 2590 Berlaar.

De looptijd van het product is één jaar. Op de einddatum wordt het contract telkens stilzwijgend verlengd door opeenvolgende periodes van één jaar, tenzij één van beide partijen ten minste 3 maanden voor de einddatum zich hiertegen heeft verzet per aangetekend schrijven, bij deurwaardersexploot of door overhandiging van de opzeggingsbrief tegen ontvangstbewijs.

Elke klacht met betrekking tot dit aanbod of de verzekeringsovereenkomst kan gericht worden aan de interne klachtendienst van Verzekeringskantoor Van Dessel NV, Misstraat 112, 2590 Berlaar, info@vandessel.be.

Wanneer U niet akkoord gaat met het resultaat van de behandeling van uw klacht, kan u een klacht indienen bij de VZW Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûsplantsoen 35, 1000 Brussel Tel: 02/ 547 58 71; Fax: 02/ 547 59 75; info@ombudsman-insurance.be; www.ombudsman-insurance.be. Klachten moeten schriftelijk worden ingediend. Het indienen van een klacht doet geen afbreuk aan de mogelijkheid voor de verzekeringnemer om een gerechtelijke procedure aan te spannen. 

Op de hoogte blijven van het belangrijkste verzekeringsnieuws? Registreer u voor onze driemaandelijkse nieuwsbrief.

Bekijk onze vorige nieuwsbrieven