Overslaan en naar de inhoud gaan

Algemene bepalingen

Gevolgen van de ondertekening van het verzekeringsvoorstel

Het voorstel doet de dekking niet ingaan. Het verbindt noch de maatschappij, noch de voorsteller(s) tot het sluiten van de overeenkomst. Indien de maatschappij binnen de 30 dagen na ontvangst van het voorstel aan de voorsteller(s) geen verzekeringsaanbod heeft ter kennis gebracht, noch de verzekering afhankelijk heeft gesteld van een aanvraag tot onderzoek, noch de verzekering heeft geweigerd, verbindt zij zich tot het sluiten van de overeenkomst op straffe van schadevergoeding.

Om volledig geïnformeerd te zijn …

De verzekeringstussenpersoon is een specialist die de verzekeringnemer bijstaat. Hij licht hem in over het contract en de prestaties die eruit voorvloeien en onderneemt voor de verzekeringsnemer alle nodige stappen tegenover de maatschappij. Hij zal de verzekeringnemer eveneens bijstaan mocht er tussen laatstgenoemde en de maatschappij een probleem rijzen. Indien de verzekeringsnemer vindt dat hij op die manier niet de beste oplossing heeft gekregen, kan hij terecht bij de Ombudsman Verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel (fax: 02/547.59.75, info@ombudsman-insurance.be). Het Belgisch recht is van toepassing op de verzekeringsovereenkomst. De verzekeringnemer kan zich ook altijd tot de rechtbank wenden.

Waarschuwing

Elke oplichting of poging tot oplichting van de verzekeringsmaatschappij brengt niet alleen de opzegging van de verzekeringsovereenkomst mee, maar wordt ook strafrechtelijk vervolgd op basis van artikel 496 van het Strafwetboek. De betrokkene zal bovendien opgenomen worden in het bestand van het Economisch samenwerkingsverband Datassur, de Meeûssquare, 35 - 1000 Brussel, dat de speciaal op te volgen verzekeringsrisico's ter herinnering brengt aan de aangesloten leden-verzekeraars.

Privacy

Verzekeringskantoor Van Dessel vindt de bescherming van uw privacy zeer belangrijk. Wij streven ernaar persoonsgegevens op een wettelijke, eerlijke en transparante manier te verwerken. Uitgebreide informatie vindt u in onze privacyverklaring. De bedoeling van deze verklaring is u te informeren over de manier waarop wij persoonsgegevens verwerken over u als (prospect- of kandidaat-) verzekeringnemer, verzekerde of begunstigde.

De privacyverklaring kan ook op eenvoudig verzoek worden opgevraagd bij ons kantoor. We raden u aan om deze zorgvuldig te lezen, omdat ze betrekking hebben op uw rechten en wettelijke verplichtingen.

Uw gegevens kunnen steeds worden gebruikt in het kader van direct marketing. Wanneer persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing worden verwerkt, heeft u te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor dergelijke marketing.

Door ons uw e-mailadres mee te delen, aanvaardt u om via elektronische weg te communiceren, voor zover de wet geen specifiek communicatiemiddel oplegt.

Op de hoogte blijven van het belangrijkste verzekeringsnieuws? Registreer u voor onze driemaandelijkse nieuwsbrief.

Bekijk onze vorige nieuwsbrieven