Sinds begin dit jaar kunt u van een voordelig belastingtarief genieten als uw aanvullend pensioenkapitaal uitgekeerd wordt op de wettelijke pensioenleeftijd of na een volledige loopbaan. Het is echter onduidelijk of geregulariseerde studiejaren – studieperiodes die u tegen betaling laat meetellen voor uw pensioen – ook als fiscale loopbaanjaren tellen voor een gunstigere aanslagvoet.

Sinds 1 januari van dit jaar zijn de belastingtarieven bij opname van aanvullend pensioen aangepast (Wet van 27/02/2019). In het nieuwe stelsel worden aanvullende pensioenkapitalen opgebouwd met werkgeversbijdragen of bijdragen van de onderneming belast tegen een voordelige aanslagvoet van 10% bij wettelijke pensionering (vandaag op 65 jaar) of bij wettelijke vervroegde pensionering na een volledige loopbaan van 45 jaar (in de officiële wettekst “een volledige loopbaan volgens de geldende pensioenwetgeving”). Bij eerdere opname van het aanvullend pensioenkapitaal gelden hogere belastingtarieven van 16,5% tot 20%, wat natuurlijk een heel verschil maakt.

Er heerst echter onduidelijkheid over de invulling van het begrip ‘volledige loopbaan volgens de geldende pensioenwetgeving’ en specifiek over het al dan niet meetellen van geregulariseerde studiejaren. Sinds 1 december 2017 is het mogelijk om studiejaren om te zetten in gewerkte jaren, mits betaling van een bijdrage. De vraag is of die afgekochte studiejaren ook als fiscale loopbaanjaren tellen bij het bepalen van het tarief waaraan het pensioenkapitaal belast wordt.

De FOD Financiën kan daar voorlopig geen sluitend antwoord op geven. De memorie van toelichting bij de Wet van 27/02/2019 verduidelijkt niet wat exact verstaan moet worden onder het begrip ‘volledige loopbaan volgens de geldende pensioenwetgeving’. In de pensioenwetgeving wordt het begrip in het kader van meerdere bepalingen gebruikt en telkens kent het een andere invulling.

Daarom onderzoekt de fiscale administratie momenteel wat het begrip ‘volledige loopbaan volgens de geldende pensioenwetgeving’ precies betekent in de context van de belastingheffing op aanvullende pensioenkapitalen. Het resultaat van dat onderzoek zal de FOD Financiën in een omzendbrief meedelen. Wij houden u uiteraard op de hoogte.
 
05-09-2019
Krijgt u graag meer informatie of advies over de mogelijkheden om een aanvullend pensioen op te bouwen?
 
Neem dan gerust contact op met onze specialisten op het nummer
03 482 15 30 of via mail: