Als zelfstandig ondernemer bent u grotendeels op uzelf aangewezen als het om de bescherming van uw levensstandaard en oude dag gaat. Er bestaan tal van verzekeringsmogelijkheden die u helpen om de financiële gevolgen van pensioen, ziekte, ongeval en overlijden in te dijken. Het is niet eenvoudig om daarin de beste keuze te maken, ook al omdat het verzekeringslandschap en de wetgeving voortdurend evolueren. Daarom zetten we voor u tien aandachtspunten in de kijker.

Arbeidsongeschiktheid en gewaarborgd inkomen

Wanneer u arbeidsongeschikt bent als gevolg van een ziekte of ongeval, hebt u als zelfstandige recht op een tegemoetkoming van de sociale zekerheid. Die volstaat echter niet om uw vaste kosten (afbetaling van uw investeringskrediet en hypothecair krediet, …) te dekken en daarnaast ook uw levensstandaard te behouden. Met een arbeidsongeschiktheidsverzekering of een verzekering gewaarborgd inkomen ontvangt u bij arbeidsongeschiktheid een uitkering waarmee u het verlies aan beroepsinkomsten kunt opvangen, zodat uw vaste kosten gedekt blijven. Er zijn wel enkele vragen die uw aandacht verdienen.

1. Geeft uw arbeidsongeschiktheidsverzekering recht op een uitkering in geval van een burn-out of een psychische aandoening?

Cijfers van het RIZIV tonen aan dat het aantal langdurig zieken in ons land jaar na jaar blijft stijgen. Eind juni 2018 zaten meer dan 415.000 werknemers en zelfstandigen al langer dan één jaar ziek thuis. Steeds vaker blijkt die langdurige arbeidsongeschiktheid veroorzaakt te worden door psychische aandoeningen zoals depressie en burn-out. Maar lang niet elke arbeidsongeschiktheidsverzekering biedt dekking voor arbeidsongeschiktheid als gevolg van psychische klachten. Bij het afsluiten van zo’n verzekering is het dus belangrijk om dat aspect in overweging te nemen.

2. Zijn de voorwaarden van uw arbeidsongeschiktheidsverzekering aangepast aan uw (management)overeenkomst?

Voor een optimale dekking is het aangeraden om uw arbeidsongeschiktheidsverzekering en uw (management)overeenkomst goed op elkaar af te stemmen, bijvoorbeeld voor wat de wachttijd betreft – de periode waarin u nog geen aanspraak kunt maken op een uitkering via uw verzekering. Standaard in veel overeenkomsten is dat de opdrachtgever de eerste maand arbeidsongeschiktheid financieel opvangt. Logischerwijze bedraagt de wachttijd voor uw arbeidsongeschiktheidsverzekering in dat geval ook één maand. Wij kijken graag voor u na of de voorwaarden van uw verzekering en uw overeenkomst goed aansluiten. Indien nodig raden wij een addendum voor uw overeenkomst aan of optimaliseren we de wachttijd in uw verzekeringscontract.

3. Loopt de dekking van uw arbeidsongeschiktheidsverzekering tot aan uw pensionering?

Met de verhoging van de wettelijke pensioenleeftijd is het belangrijk om de dekkingsvoorwaarden van uw arbeidsongeschiktheidsverzekering te controleren. Vaak wordt bijvoorbeeld de wachttijd bij arbeidsongeschiktheid vanaf de leeftijd van 60 jaar opgetrokken naar één jaar. Wij zorgen er op uw vraag voor dat tijdens de ganse duur van uw contract dezelfde wachttijd geldt.

Medische kosten en tandzorg

4. Wist u dat u als zelfstandige met een vennootschap aan interessante voorwaarden een polis medische kosten kunt afsluiten?

Als zelfstandige met een vennootschap hebt u toegang tot een voordelig collectief tarief voor de dekking van medische kosten. Bovendien kunt u de polis onderschrijven zonder medische formaliteiten.

5. Hebt u al een tandzorgverzekering overwogen?

Uw verzekering voor medische kosten kan eenvoudig aangevuld worden met een dekking voor tandzorg. Door de enorme toename van de vraag naar tandzorgverzekering is ook het aanbod sterk uitgebreid. Wij helpen u graag bij de keuze van de meest geschikte formule.

Pensioenopbouw

In onderstaande tabel vindt u de belangrijkste cijfers en fiscale maxima voor 2019.
 
Duaal pensioensparen

980 euro (30% belastingvoordeel)
1.280 euro (25% belastingvoordeel)

Langetermijnsparen 2.350 euro per jaar
VAPZ (Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen) 3.256,87 euro (gewoon maximumbedrag)
3.747,19 euro (sociaal maximumbedrag)
IPL (Individuele Pensioentoezegging Loontrekkenden) 2.490 euro

6. Is het duaal pensioensparen interessant of niet?

Het duaal pensioensparen geeft u twee opties:
  1. U kiest voor het maximumbedrag van 980 euro. In dat geval bedraagt uw belastingvoordeel 30% op het gespaarde bedrag. Het maximum van 980 euro sparen geeft u dus een belastingvoordeel van 294 euro (980 euro * 30%).
  2. U kiest voor het maximumbedrag van 1.260 euro. In dat geval bedraagt uw belastingvoordeel 25% op het gespaarde bedrag. Het maximum van 1.260 euro sparen geeft u een belastingvoordeel van 315 euro (1.260 euro * 25%).
Op het eerste gezicht lijkt het nieuwe systeem met 25% belastingvoordeel enkel interessant wanneer u nagenoeg het maximumbedrag van 1.260 euro spaart. Het fiscaal voordeel geldt immers op het volledige gespaarde bedrag, ook voor het eerste stuk tot 980 euro. Wanneer u bijvoorbeeld 1.160 euro spaart, zou u dat een belastingvoordeel van 290 euro opleveren – wat lager is dan 980 euro sparen tegen een fiscaal voordeel van 30% of 294 euro.

Op langere termijn speelt echter ook de leeftijd waarop u uw pensioenspaarcontract onderschrijft een rol. De minimumduur van een pensioenspaarcontract bedraagt 10 jaar.
 
  • Een contract afgesloten vóór uw 55 jaar wordt op uw 60e belast aan 8%, maar loopt pas af op de wettelijke pensioenleeftijd van 65 jaar. Stortingen die u doet tussen uw 60e en 65e leveren dus nog wel een fiscaal voordeel op én worden niet meer belast. Het voordeel is dus groter als u in die periode het maximum van 1.260 euro spaart.
  • Sluit u uw pensioenspaarcontract af na uw 55e, dan loopt uw contract nog steeds voor 10 jaar en wordt uw gespaarde kapitaal pas belast op de tiende verjaardag van het contract. U zult daardoor nooit de gelegenheid hebben om tegelijk belastingvrij te sparen én uw premies fiscaal af te trekken. In dat geval speelt het voordeel van een groter bedrag te sparen dus minder.
Toch laat u best voor uw individuele situatie bekijken welk pensioenspaarsysteem het meest interessante is. Maar die keuze blijft altijd een beetje speculeren, omdat niemand zeker weet wat het toekomstig rendement van pensioensparen zal zijn.

7. Wist u dat u via MyPension tot in detail kunt berekenen hoeveel uw pensioen zal bedragen?

Op de website mypension.be vindt u een samenvatting van alle gegevens die belangrijk zijn voor uw wettelijk en aanvullend pensioen. Ook al uw verzekeringscontracten voor pensioenopbouw in de tweede pijler zijn in deze database opgenomen. Via MyPension kunt u nagaan wanneer u met pensioen kunt gaan, hoeveel uw pensioen zal bedragen en wat de impact zou zijn als u stopt met werken voor de wettelijke pensioenleeftijd.

8. Is de einddatum van uw pensioenspaarcontract gekoppeld aan uw wettelijke pensioendatum?

De uitbetaling van uw aanvullend pensioen gespaard in de tweede pijler is sinds enkele jaren gekoppeld aan uw wettelijk pensioen: op het moment van pensionering wordt het bedrag automatisch uitbetaald. Veel bestaande pensioenplannen voorzien nog in een pensioenleeftijd van 60 jaar, waardoor de einddatum van het contract niet overeenstemt met de huidige wettelijke pensioenleeftijd. In zo’n geval adviseren we om samen de financiële impact te berekenen van het al dan niet aanpassen van uw pensioenspaarcontract.

9. Wat was het rendement van uw opgebouwde pensioenreserves in 2018?

2018 was een slecht jaar op de beurs: bijna elke activa-tak leed minstens 10% verlies. Tak23-pensioenspaarverzekeringen en bancaire pensioenspaarrekeningen zijn gekoppeld aan de beurs en deelden daardoor mee in de klappen. Hoe hard, dat hing af van de onderliggende pensioenspaarfondsen.

Tak21-pensioenspaarplannen daarentegen bieden een gegarandeerd rendement: ze kunnen nooit verlies lijden. In het verliesjaar 2018 deden die producten het dus beter. Blijft echter dat het rendement van Tak21-producten op langere termijn heel pover is.

Het is een vaststaand feit dat het gemiddeld rendement van een risicovol product op lange termijn (zoals fiscaal sparen) altijd hoger is dan dat van een product zonder risico. Een slecht beursjaar zoals 2018 verandert daar niets aan.

Overlijden

Een schuldsaldoverzekering geeft financiële bescherming tijdens de looptijd van een krediet. Mocht u als verzekeringsnemer overlijden wanneer de aflossingstermijn van uw krediet nog loopt, dan betaalt de verzekeraar uw nog openstaande schuld geheel of gedeeltelijk terug.

10. Wat is de invloed van een ernstige ziektegeschiedenis als u een schuldsaldoverzekering wilt afsluiten?

Voor mensen met een ernstige ziektegeschiedenis (bv. kanker, aandoening van hart en bloedvaten, diabetes) is het niet evident om een schuldsaldoverzekering te krijgen. Of ze kunnen er enkel één afsluiten mits betaling van een forse bijpremie. Wie geen schuldsaldoverzekering krijgt of een bijpremie van meer dan 75% moet betalen, kan zich wenden tot het Opvolgingsbureau. Dat onderzoekt dan of de weigering of voorgestelde bijpremie medisch en verzekeringstechnisch gerechtvaardigd is. In 2017 klopten 454 mensen aan bij het Opvolgingsbureau; uit verder onderzoek van het bureau bleek dat in 70% tot 82% van de gevallen de weigering of hoge bijpremie terecht was.

Voor personen die in het verleden werden geconfronteerd met een ernstige aandoening, is er beterschap op komst. In februari van dit jaar keurde de Kamercommissie het ‘recht om vergeten te worden’ goed. Daardoor mag een verzekeraar bij zijn risicobeoordeling geen rekening meer houden met aandoeningen waarvan de kandidaat-verzekeringsnemer al tien jaar genezen is.

Contacteer ons voor de optimalisatie van uw verzekeringen

Levensverzekeringen vormen een complexe materie. U laat zich best begeleiden en adviseren door een expert, zodat uw contracten steeds up-to-date blijven. Praat u graag eens over de topics die we aankaartten of wilt u bekijken of uw verzekeringsportefeuille geoptimaliseerd kan worden? Neem dan zeker contact op met uw accountmanager.
 
20-03-2019
Krijgt u graag meer informatie of advies over verzekeringen voor zelfstandige ondernemers?
 
Neem dan gerust contact op met onze specialisten op het nummer
03 482 15 30 of via mail: