Om het witwassen van geld en de financiering van terrorisme tegen te gaan, besliste de Belgische wetgever om een UBO-register in te voeren. Onder meer alle Belgische vennootschappen worden verplicht om informatie over hun uiteindelijke begunstigden (“ultimate beneficial owners” of afgekort “UBO’s”) in te vullen in dit elektronisch register. In principe moest alle informatie tegen 30 november 2018 doorgegeven worden, maar na een eerder uitstel heeft minister van Financiën Alexander De Croo de deadline een tweede keer opgeschoven, ditmaal tot 30 september 2019.

Update 27/09/2019: Omdat veel ondernemingen en verenigingen hun begunstigden niet tijdig aangemeld hebben, voert de FOD Financiën tot eind dit jaar een gedoogbeleid. Tot 31 december 2019 sanctioneert de fiscus niet, maar vanaf 1 januari 2020 zijn wel degelijk sancties mogelijk voor bedrijven die de nodige gegevens niet meegedeeld hebben.

Wij zetten – voor wat vennootschappen betreft – de meest voor de hand liggende vragen over de nieuwe informatieverplichting op een rijtje. De antwoorden zijn geformuleerd op basis van informatie verstrekt door de FOD Financiën. We verwijzen naar de website over het UBO-register voor de meest actuele informatie.

Wie zijn de uiteindelijke begunstigden?

De uiteindelijke begunstigden van een vennootschap zijn de natuurlijke personen die rechtstreeks of onrechtstreeks, alleen of in coördinatie met anderen, zeggenschap uitoefenen en/of een toereikend (financieel) belang aanhouden in de onderneming. Om te bepalen wat voldoende zeggenschap of een toereikend belang inhoudt, verwijst de wetgever naar een indicatieve drempel van 25% van de aandelen en/of stemrechten.

Ook personen die op een andere manier zeggenschap hebben in de vennootschap, bijvoorbeeld d.m.v. een aandeelhoudersovereenkomst of via het recht om de meerderheid van de bestuurders te benoemen of te ontslaan, komen in het vizier.

Welke informatie moet worden meegedeeld aan het UBO-register?

Enerzijds gaat het om een heel aantal identificatiegegevens zoals de naam, de geboortedatum, het verblijfsadres, het rijksregisternummer en de nationaliteit van de uiteindelijke begunstigde.

Anderzijds moet onder meer ook worden gepreciseerd op welk moment die persoon uiteindelijke begunstigde is geworden en op welke basis die persoon als uiteindelijke begunstigde wordt beschouwd. Zo dient te worden meegedeeld wat de omvang (het percentage) is van het belang van de persoon in de vennootschap. Ook moet vermeld worden of het om een rechtstreekse of onrechtstreekse UBO gaat.

Hoe moet de informatie doorgegeven worden en wie is verantwoordelijk?

De informatie moet via het online platform MyMinFin overgemaakt worden aan het UBO-register. De verantwoordelijkheid rust op het bestuursorgaan.

Wanneer dient de informatie meegedeeld te worden?

De FOD Financiën heeft de uiterste datum om de gegevens over de uiteindelijke begunstigden in te voeren in het UBO-register verlengd tot 30 september 2019.

Elke wijziging in de gegevens van de UBO moet telkens binnen de maand nadat de wijziging gekend is, worden doorgegeven aan het UBO-register. De informatieplichtige moet ook jaarlijks de toestand van zijn UBO’s bevestigen of aanpassen.

Wat indien u de vereiste gegevens niet (tijdig) doorgeeft?

De strafrechtelijke boetes voor het niet nakomen van de nieuwe informatieverplichtingen bedragen 400 tot 40.000 euro. Bovendien kan aan de leden van het bestuursorgaan bijkomend een administratieve geldboete opgelegd worden tussen de 250 en 50.000 euro.

Welke stappen kunt u nu al ondernemen?

Hoewel u nog enkele maanden tijd hebt, kunt u zich best al voorbereiden. Vooral in meer complexe (internationale) groepsstructuren kan het verzamelen van de vereiste gegevens en bewijzen heel wat tijd in beslag nemen.

De informatie over uw uiteindelijke begunstigden kunt u nu al via MyMinFin communiceren aan het UBO-register.
26-03-2019
Volgt u de nieuwste trends, inzichten en nieuwtjes in de verzekeringswereld graag op de voet?

Kom regelmatig een kijkje nemen op onze blog of volg ons via sociale media.