Sinds 27 juni 2018 is de Europese Portability-richtlijn omgezet naar Belgisch recht. De WAP (Wet op de Aanvullende Pensioenen) uit 2003 werd daarvoor aangepast. De belangrijkste wijziging is de afschaffing van een eventuele aansluitingsleeftijd en verwervingsperiode in aanvullende pensioenplannen.

De Europese Portability-richtlijn (2014/50/EU) werd in 2014 ingevoerd om mogelijke belemmeringen in het verwerven en behouden van aanvullende pensioenrechten weg te werken. De Europese lidstaten moesten die richtlijn nog omzetten in nationaal recht. Omdat de bestaande Belgische wetgeving, de Wet op de Aanvullende Pensioenen (of kortweg WAP) uit 2003, niet voldeed aan de nieuwe Europese richtlijn, was een aanpassing nodig. Die kwam er met de wet van 27 juni 2018.

Wat verandert er in de nieuwe wetgeving?

De nieuwe Belgische wet op de aanvullende pensioenen wordt van kracht op 1 januari 2019. Ze brengt twee belangrijke wijzigingen met zich mee.

Afschaffing van eventuele aansluitingsleeftijd: onmiddellijke aansluiting van alle rechthebbende werknemers

De WAP uit 2003 bood de inrichter van een pensioenplan (de werkgever dus) de mogelijkheid om de aansluiting van een werknemer bij het pensioenplan uit te stellen tot de leeftijd van maximum 25 jaar.

De wet van 27 juni 2018 schaft die eventuele aansluitingsleeftijd af. Er is dus geen mogelijkheid meer om de aansluiting uit te stellen tot de werknemer de leeftijd van 25 jaar bereikt heeft. Elke werknemer die voldoet aan de aansluitingsvoorwaarden van het pensioenplan, bouwt onmiddellijk vanaf zijn indiensttreding aanvullende pensioenrechten op – ongeacht zijn leeftijd.

Afschaffing van verwervingsperiode: pensioenrechten zijn onmiddellijk verworven

De WAP uit 2003 gaf de inrichter van het pensioenplan de mogelijkheid om een verwervingsperiode van maximum 1 jaar te voorzien. Pensioenrechten opgebouwd door werkgeversbijdragen waren pas verworven na die periode van maximum 1 jaar. Werknemers die de onderneming nog binnen die verwervingsperiode verlieten, verloren hun pensioenreserves.

In de wet van 27 juni 2018 is die verwervingsperiode van maximum 1 jaar afgeschaft. Elke aangeslotene bij het pensioenplan heeft voortaan onmiddellijk recht op de verworven reserves, zowel uit werkgeversbijdragen als uit persoonlijke bijdragen.

Omdat deze aanpassing heel wat administratieve ballast veroorzaakt, voorziet de nieuwe wet dat de onmiddellijke verworvenheid niet geldt als het bedrag van de reserves 150 euro of minder bedraagt. De inrichter van het pensioenplan kan daar in het eigen pensioenreglement wel een uitzondering op maken.

Wat betekent de nieuwe wetgeving voor uw pensioenplan?

De gewijzigde wetgeving kan een grote impact hebben op uw pensioenplan. In elk geval mag u vanaf 1 januari 2019 geen aansluitingsleeftijd en verwervingsperiode meer toepassen.

De wetgever voorziet bovendien geen overgangsmaatregelen. Als uw huidig pensioenplan een verwervingsperiode bevat, dan wordt geacht aan die periode te zijn voldaan op 1 januari 2019, ook al zou ze voor sommige werknemers nog voor bepaalde tijd voortlopen.

De verzekeraars passen hun beheersystemen aan zodat vanaf 1 januari 2019 de bepalingen van de nieuwe Belgische wetgeving nageleefd worden. Daarnaast bekijken wij samen met onze klanten die een pensioenplan inrichten of al hun werknemers vanaf begin volgend jaar op een correcte manier aangesloten zijn.

Vragen of meer info?

Hebt u nog vragen over de gevolgen van de nieuwe wet op de aanvullende pensioenen? Neem dan zeker contact op met uw accountmanager.

 
05-12-2018
Krijgt u graag meer informatie of advies over de mogelijkheden om een aanvullend pensioen op te bouwen?
 
Neem dan gerust contact op met onze specialisten op het nummer
03 482 15 30 of via mail: